Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu w chwili dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

 §  1. Postanowienia Ogólne:

1. Stroną dokonującą sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem store.auto-fun.pl zwanym dalej Sprzedawcą jest:

AUTO FUN Krzysztof Rogóż Przemysław Rogóż sp.j.
Siedziba firmy: ul. Za Torem 26, 25-807 Kielce

NIP: 959-198-39-37
REGON: 366537185
KRS: 0000662572
Rachunek bankowy firmy: Santander Bank Polska nr: 13 1090 2040 0000 0001 3411 6090

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Nabywcą, Klientem lub Kupującym.

3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Nabywca akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Produkty przedstawione na stronie store.auto-fun.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

 §  2. Ochrona danych osobowych:

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem store.auto-fun.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 922 t.j.).

2. Udostępnione dane osobowe służą do realizacji zamówień. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

3.. W każdej chwili Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

4. Podany w zamówieniu adres e-mail zostanie automatycznie dodany do bazy, co będzie skutkowało otrzymywaniem ofert handlowych. 

5. W każdej chwili Nabywca może zrezygnować i wypisać się z tej bazy.

 §  3. Oferta sklepu:

1. Oferta prezentowana w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem store.auto-fun.pl nie jest stanem magazynowym firmy.

2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 §  4. Składanie i realizacja zamówień:

1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 692 655 165 lub +48 668 987 920 oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@auto-fun.pl  

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu 2 kolejnych dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże Nabywcę.

 § 5. Płatnosci:

Sprzedawca akceptuje następujące możliwości płatności za zamówiony towar:

1. Przedpłata na wskazany rachunek bankowy. 

2. Szybkie płatności on-line za pośrednictwem usługi PAYPAL lub PAYU. 

3. Pobranie płatne gotówką do rąk kuriera, przy odbiorze przesyłki. 

4. Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy. 

 §  6. Termin realizacji: 

1. Termin realizacji zamówienia może wynieść od 1 do 3 dni roboczych w zależności od stanu magazynowego. 

2. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta indywidualnie. 

3. Termin realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia wysłania towaru do Klienta.

 §  7. Dostawa zakupionego towaru: 

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski, Europy oraz pozostałych kontynentów. 

2. Nabywca zobowiązany jest, w obecności kuriera lub na Poczcie Polskiej, dokonać oględzin przesyłki poprzez zbadanie stanu opakowania oraz jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, Nabywca jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. W przypadku nie sporządzenia protokołu stwarza się domniemanie, że przedmiot zamówienia został dostarczony w stanie nienaruszonym.

3. Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W razie opóźnienia w dostawie przesyłki Nabywca powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.

4. Na życzenie Nabywcy towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla Nabywcy. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie Sprzedawcy bezpłatnie do 14 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar.

 §  8. Koszty dostawy zakupionego towaru: 

1. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 

2. Przy zamówieniach kilku produktów oraz zamówieniach o wartości powyżej 1000 złotych brutto koszty dostawy mogą być ustalane indywidualnie.

3. Koszty dostawy poza granicę Polski wyceniane są indywidualnie zgodnie z cennikiem firm kurierskich. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny. 

 §  9. Zwroty zakupionego towaru: 

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017  poz. 683 t.j.) nabywca będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie Sprzedawcy lub producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania i montażu.

2. Nabywca będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

3. Zwrot kwoty sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od zwrotu przedmiotu sprzedaży z dowodem nabycia, przelewem na konto podane przez Nabywcę.

4. Sprzedawca nie ponosi kosztów dostawy towaru oraz kosztów zwrotu towaru.

 §  10. Gwarancja i reklamacje:

1.  Gwarancja na urządzenia i podzespoły regenerowane wynosi od 12 do 24 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat okresu trwania gwarancji podane są zawsze w treści konkretnego ogłoszenia sprzedaży. Uprawnienia z tytułu gwarancji na urządzenia i podzespoły regenerowane zgłaszane są Sprzedawcy w formie pisemnej.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub roszczenia gwarancyjnego na podstawie posiadanego dokumentu sprzedaży lub ważnej oryginalnej Karty Gwarancyjnej w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Jeżeli po weryfikacji stanu produktu przez specjalistę okaże się, że uszkodzenie nie podlega reklamacji/gwarancji, Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty transportu, jakie wystąpiły podczas transakcji.

4. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia Nabywcy. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji Nabywcy, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji. 

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę (Nabywcę) i dostawcę przesyłki.

 §  11. Postanowienia końcowe:

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej. 

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, cen produktów, promocji, cennika wysyłki. 

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.