Zasady przetwarzania danych osobowych

Firma Auto Fun Krzysztof Rogóż Przemysław Rogóż sp.j.
ul. Za Torem 26, 25-807 Kielce
NIP: 959 198 39 37
REGON: 366537185
KRS0000662572

oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.


1.   Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1.  Kategorie danych osobowych
Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkownik.
W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:
Nazwa i dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe.

Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:
Nazwa i dane kontaktowe – adres e-mail, imię i nazwisko.


Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:
Dane dotyczące korespondencji,
Nagrania z kamer z pomieszczeń i terenu siedziby firmy Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j.

1.2.  Cele przetwarzania danych osobowych:
Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usług oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:
Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aukcjach internetowych lub infolinii. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).
Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.
Obsługa klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tych umów.
Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta.
Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów       i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.
Nagrania z kamer. Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j. umieszcza w pomieszczeniach i na terenie swojej siedziby kamery ze względu na ochronę uzasadnionych interesów Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j.

Oferty reklamowe.
Oferta handlowa drogą e-mailową (informacje handlowe).
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych poprzez powiadomienie nas drogą e-mailową.
Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda.
Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.
Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

1.3.  Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.
a) spółkom zależnym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy sprzedaży w celu wykonywania wewnętrznych procesów i procedur,
b) podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży,
c) przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy,
d) osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem,
e) organom publicznym (np. Policji)
Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.


2.   Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

2.1.  Ochrona danych osobowych
Nasza strona internetowa i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

2.2.  Okres przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy
przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji,
przez pół roku po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów, przez okres, przez który Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j. jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j. są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.
Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna do jej odwołania
Nagrania z kamer z pomieszczeń i terenu firmy Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j. oraz z okolic budynków firmy Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j. są przetwarzane maksymalnie przez okres 30 dni od dnia sporządzenia nagrania z kamery.

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


3.   Prawa podmiotu przetwarzania danych

a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.
b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.
c) Jeśli zainteresowany chce skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt  z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@auto-fun.pl
d) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j.  obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.


4.   Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych Zasad.
Inspektor ochrony danych:
biuro@auto-fun.pl

Kontakt: Auto Fun K.Rogóż P.Rogóż sp.j., ul. Za Torem 26, 25-807 Kielce

Infolinia: 692 655 165

5.   Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 01.05.2018.